ELELCO A.D.ELE

A.D.ELE është më shumë se një softuer i thjeshtë për arkivimin dhe menaxhimin e dokumenteve: është një platformë e plotë për menaxhimin inteligjent të proceseve dhe informacioneve të lidhura me të gjithë dokumentacionin e kompanisë. A.D.ELE i jep jetë dokumenteve duke i dhënë rëndësi të veçantë informacioneve e përbërjes së dokumentit për gjetje më të thjeshtë të informacioneve të kërkuara.
Falë A.D.ELE, përveçse mund të keni në mënyrë dixhitale dokumentacionin letër, mund të gjeni lehtësisht dokumentin e duhur në momentin e duhur, të analizoni informacionet, të gjeneroni raporte, të ndani dokumente brenda selive dhe jashtë saj me klientë ose partnerë.
Për klientët që disponojnë ERP ELELCO, A.D.ELE jep mundësinë e aksesit të dokumentacionit nga ERP kur jemi duke parë një skedë kontabël të një klienti apo furnitori, kur jemi duke bërë prodhimin, lëvizjet e magazinës etj.
 

TIPOLOGJITË E DOKUMENTEVE QË MUND TË ARKIVOHEN NË A.D.ELE

Faturat e blerjeve
Faturat e shitjeve
Kontratat dhe bashkëngjitjet e kontratave
Dokumentet e ndryshme të bilancit
Raporte të ndryshme kontabël
Dokumentet e magazinës
Packing List
Mirëmbajtja e makinerive
Certifikatat e origjinës
Certifikatat e kolaudimit
Manualet e cilësisë
Vizatime teknike
Manuali i procedurave
Sistemi i cilësisë
Skedat e personelit
Manuale përdorimi
Dokumente noteriale
Sistemi i cilësisë
Prokura
Dokumentet e personelit
Dokumente të ndryshme sipas kërkesave

PËRFITIMET NGA A.D.ELE

 • Reduktim i kostove dhe kohës së kërkimit
 • Gjetje në kohë reale të të gjitha dokumenteve
 • Përmirësim i efikasitetit në përdorimin e informacioneve
 • Akses nga kudo
 • Ndërlidhje e të gjitha dokumenteve në të gjitha aktivitetet e ndërmarrjes (cross reference)
 • Siguri në akses dhe kontroll i veprimeve të kryera mbi dokumentet e arkivuara.
 1. Fleksibilitet në përdorimin e dokumenteve dixhitale
  1. transmetim elektronik i dokumenteve ( e-mail, fax, download etj.)
  2. mundësi për të krijuar flukse dokumentesh (workflow), duke monitoruar hap pas hapi të gjithë ciklin e çdo dokumenti
 2. Përdorim i imazheve të dokumenteve me të dhënat statistikore të menaxhimit
 3. Administrim i shumë veprimtarive
 4. Aplikim mbi dokumentet elektronike të Firmës dixhitale, të datës dhe të orës së saktë të certifikuar ligjërisht.